Ogłoszenie z dnia 02-07-2019

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,

- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w ramach dyżurów lekarskich,

- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,

- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,

- koordynatorów oddziałów ogolnopsychiatrycznych – I, IIIA, IV, X, XIB,

- koordynatorów oddziałów psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu dla dorosłych - IXA, IXC,

- koordynatora oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA,

- koordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego dla dzieci i młodzieży,

Oferta dla koordynatorów wymaga udokumentowanego doświadczenia na stanowisku koordynatora lub ordynatora oddziału o odpowiednim profilu.

- terapeutę uzależnień – praca w Oddziale terapii uzależnień od alkoholu,

- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,


Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego.
Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18, do dnia 09.07.2019r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 09.07.2019r. o godz. 11.00.


Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych 5233.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.08.2019 do 31.12.2024r. lub inny termin związania ofertą w uzgodnieniu między stronami.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8 – 15.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.