Oferta z dnia 17.02.2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydata na stanowisko:

 • Inspektor ds. płac w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Płac

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe.
 • Znajomość ogólnych wiadomości i zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń z umowy o pracę, zlecenia.
 • Obsługa Płatnika i mile widziana obsługa programu ENOVA.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 • Prowadzenie rejestru oraz przyznawanie pożyczek z PKZP.
 • Prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, ZUS, PEFRON i innymi Instytucjami.
 • Sporządzanie dokumentów do ZUS na potrzeby emerytur i rent, świadczeń rehabilitacyjnych.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność, terminowość, doświadczenie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Dyplom ukończonych studiów lub szkoły średniej.
 • Kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o niekaralności.

Termin
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 24.02.2023 r. lub pocztą na adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu  86-100  ul. Sądowa 18.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308363 lub 364
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
Dokumenty dostarczone przez kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dostępne będą do odbioru w ciągu 3 m-cy w