Przetarg nieograniczony Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Świeciu przy ul. Sądowej 18/2.


1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Lokal niemieszkalny oznaczony nr 9 o pow. użytkowej 127,83 m2 znajdujący się na parterze piętrowego budynku mieszkalno-użytkowego wybudowanego w 1905 r. w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej 799,63 m2. Wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z  zewnątrz budynku poprzez drewniane wrota. Lokal jest skomunikowany z klatką schodową. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń warsztatowych, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia biurowego, łazienki i wc. Dostęp do pomieszczenia wc odbywa się poprzez ogólnodostępną klatkę  chodową. Jedno pomieszczenie magazynowe posiada wejście z zewnątrz budynku - wrota drewniane. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie zdalaczynne. Z prawem  własności powyżej opisanego lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1S/00052163/2 związany jest udział  wynoszący 12783/79963 części we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie właścicielom  poszczególnych lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 18/2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 882/1 o pow. 0,1020 ha, obręb 0001 Świecie, KW nr BY1S/00052153/9. 

2. Lokalizacja, sąsiedztwo.
Nieruchomość położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, miasto Świecie i sąsiaduje z kompleksem nieruchomości użytkowanych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu.

3. Przeznaczenie nieruchomości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świecia zatwierdzonym uchwałą Nr 135/08 Rady Miasta Świecia z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2008 r. Nr 102, poz. 1633) działka nr 882/1 położona jest w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem planistycznym „E25 MW/U” - dla której ustalono funkcje podstawowe: 1) mieszkaniową wielorodzinną i 2) usług nieuciążliwych. Wprowadza się zakaz lokalizacji usług mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W mniejszej części działka usytuowana jest w graniach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem: E011KDD, dla której ustalono funkcję komunikacyjną - drogi dojazdowe.

4. Obciążenia, zobowiązania, termin zagospodarowania nieruchomości.
Brak.

5. Cena wywoławcza nieruchomości.
95 000.00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

6. Wadium.
Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić tylko przelewem  do dnia 6 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, prowadzone w Banku PKO BP SA 2 Oddział w Toruniu o numerze: 64 1020 5011 0000 9802 0119 5734 z określeniem tytułu przelewu „Przetarg - lokal niemieszkalny w Świeciu”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie  niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłata wadium przez  uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich  akceptacją. 

7. Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na zakup lokalu niemieszkalnego w Świeciu” należy przesłać na adres:  Biuro Mienia Województwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 do dnia: 6 grudnia 2019 r.

8. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10°° w obecności oferentów w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala Patio A, parter. Część niejawna przetargu odbędzie się w tym samym dniu o  godz. 1100 Poprzednie przetargi zakończone wynikami negatywnymi odbyły się: 26 czerwca 2019 r. i 26 września 2019 r.

9. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna; 
2) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika,  aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej;
5) kopię dowodu wniesienia wadium;
6) numer rachunku bankowego oferenta.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy.
Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu.  Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w  zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim w  Toruniu, pok. 155 lub telefonicznie (56) 62 18 545 w następujących godzinach: poniedziałek, środa i czwartek od 7°° - 15°°,wtorek od 7°° - 16°°, piątek od 7°°- 14°°.