Projekt przebudowy sieci kanalizacji

PROJEKT
"PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA II ETAPU KANALIZACJI DESZCZOWEJ"
wartości 2 839 571,95 PLN zostanie zrealizowany w latach 2019-2020
przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu w dniu 10.07.2019r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu pn."Przebudowa sieci kanalizacji sanitranej oraz budowa II etapu kanalizacji deszczowej" w ramach udzielania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć z zakresu Ochrony Wód, w wysokości 1 347 127,23 zł. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (budowa II etapu) na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. Obecnie na terenie Szpitala sieć kanalizacji sanitarnej w przeważającej części działa jako sieć ogólnospławna , tzn. odprowadzająca również wody deszczowe. Równolegle z przebudową sieci sanitarnej powstanie sieć kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią i retencją wód opadowych oraz przepompownia wraz z podłączeniem do istniejącego miejskiego kolektora deszczowego, z wylotem do rzeki Wda. Przebudowa ta pozwoli na całkowite rozdzielenie sieci sanitarnej i deszczowej, oraz wyeliminuje starą sieć kanalizacyjną, której obecny stan techniczny jest wysoce niezadowalający.